Księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych, tzw. pełnej księgowości przez nasze biuro obejmuje następujące czynności:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • utworzenie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń oraz przelewów z tytułu podatku dochodowego,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-27,
 • przygotowanie i złożenie drogą elektroniczną plików JPK_VAT,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym,
 • sporządzanie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi (PIT-36, PIT-36L, CIT-8),
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat,
 • sporządzenie informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
 • złożenie sprawozdania finansowego wraz z zeznaniem rocznym w urzędzie skarbowym,
 • przygotowanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego związanej z ogłoszeniem sprawozdania finansowego,

Jakie usługi Cię interesują?